(leidend is de CAO kinderopvang)

a) Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en BSO/NSO:

MBO

• Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
• Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4)
• Pedagogisch Werker niveau 3
• Pedagogisch werker 3 Kinderopvang
• Pedagogisch Werker niveau 4
• Pedagogisch werker 4 Kinderopvang
• Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
• Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
• Onderwijsassistent
• Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
• Sociaal-cultureel Werker (SCW)

HBO

• Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
• Pedagogiek (HBO-bachelor)
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
• Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
• Pedagogisch management Kinderopvang
• Associatie Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
• Associatie Degree Kinderopvang
• Associatie Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

b) Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse of naschoolse opvang (BSO/NSO) kwalificeren naast de diploma’s onder a) en c) ook de volgende diploma’s:

MBO

• Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
• Sport- en bewegingscoφrdinator (niveau 4)
• Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
• CIOS algemeen sportleider/-ster

HBO

• Leraar lichamelijke oefening (ALO),
• Sport en Bewegen,
• Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding),
indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

c) Hieronder worden de beroepsopleidingen vermeld waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO:

MBO

Beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of brancheopleiding:
• A-Verpleegkundige
• Activiteitenbegeleider (AB)
• Activiteitenbegeleiding (AB)
• Agogisch Werk (AW)
• akte hoofdleidster kleuteronderwijs
• akte Kleuterleidster A
• akte Kleuterleidster B
• Arbeidstherapie (AT)
• B-Verpleegkundige
• Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
• Brancheopleiding leidster kinderopvang
• Cultureel werk (CW)
• Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
• Inrichtingswerk (IW)
• Kinderbescherming A
• Kinderbescherming B
• Kinderverzorging en Opvoeding
• Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
• Kinderverzorgster (KV)
• Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending
• Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland)
• Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem
• Kultureel werk (KW)
• Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)
• Residentieel Werk (RW)
• Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening
• Sociaal Agogisch II (MBO SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk
• Sociale Arbeid (SA, SAII of SA2)
• Sociaal Cultureel Werk
• Sociaal Dienstverlener (SD)
• Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB)
• Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1)
• Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
• Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
• Verpleegkunde
• Verpleegkunde A
• Verpleegkunde B
• Verpleegkunde Z
• Verpleegkundige
• Verplegende (VP)
• Verpleging (VP)
• Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
• Verzorgende beroepen (VZ)
• Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
• Verzorging (VZ)
• Z-Verpleegkundige

HBO

• Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
• Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
• Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
• Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
• Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
• Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
• Activiteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
• Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
• Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
• Cultureel Werk (CW)
• docent Dans
• docent Drama
• Educatieve therapie (Mikojel)
• Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
• Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
• Inrichtingswerk (IW)
• Jeugdwelzijnswerk
• Kinderverzorging en Opvoeding
• Kreatief Edukatief Werk
• Kunstzinnige therapie
• Lerarenopleiding Omgangskunde
• Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
• Lerarenopleidng Verzorging/Huishoudkunde
• Maatschappelijk Werk (MW)
• Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
• Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
• Pedagogische Academie
• Sociaal kunstzinnige therapie
• Verpleegkunde