Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

U kunt kiezen uit 2 opties;

1. Inclusief vakantieopvang met de studie-/margedagen,
2. Uitsluitend vakantieopvang.

Notitie:
De tarieven voor de BSO zijn inclusief het halen van of brengen naar school.
Wij zijn hierbij uitgegaan van de meest gangbare schooltijden (einde school tussen 14:30 en 15:30 uur, op woensdag e/o vrijdag
tussen 11:30 en 12:30 uur).

Indien door de nieuwe wet voor het onderwijs de tijden van uw kind(eren) afwijken van de huidige tijden, kan het zijn dat wij uw tarieven moeten aanpassen. Bij afwijkende schooltijden zijn de tarieven op aanvraag te verkrijgen.

Voorwaarden tarieven
Alle prijzen zijn inclusief standaard voeding.
Betaling kan uitsluitend geschieden door middel van pinnen of d.m.v. een machtiging.
Verschuldigde bedragen worden maandelijks omstreeks de 25ste van het door de ouder/verzorger opgegeven (bank)rekeningnummer
afgeschreven.
De gereserveerde plaatsingsdagen worden altijd gefactureerd, ook tijdens vakantie, ziekte of erkende feestdagen.
Extra uren buiten het contract worden doorberekend volgens het geldende uurtarief.
Bij een betalingsachterstand behoud Villa Kinderfun zich het recht voor om de overeenkomst per direct te beŽindigen met een vordering ter hoogte van de opzegtermijn zijnde 1 maand.
Voortzetting van de dienstverlening is dan slechts mogelijk middels direct pinnen van het verschuldigde bedrag.
Prijzen zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), prijswijzigingen voorbehouden.
Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden doorberekend.
Ruilen van dagen is enkel mogelijk afhankelijk van de groepsbezetting en binnen dezelfde week.
Per wijziging van het plaatsingscontract worden administratiekosten in rekening gebracht.

Tariefswijziging: Villa Kinderfun zal haar tarieven jaarlijks per 1 januari aanpassen.

Wie betaalt voor de kinderopvang?
De wet kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten.
In de nieuwe wet sluiten de ouders zelf een overeenkomst met de kinderopvang.
De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang. Ouders vragen deze tegemoetkoming zelf aan.
De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op de rekening van de ouders.
Ook kunt u ervoor kiezen de kinderopvangtoeslag direct op de rekening van Villa Kinderfun te laten storten.
In de Wet Kinderopvang zijn werkgevers sinds 1 januari 2007 verplicht bij te dragen in de kosten voor kinderopvang.
Ouders ontvangen de werkgeversbijdrage via de Belastingdienst.