Pedagogisch beleid

Naast het opvangen van uw kind, leveren wij ook een bijdrage aan de opvoeding van uw kind.
De ontwikkeling van het kind op persoonlijk gebied en in relatie tot anderen is het uitgangspunt van waaruit wij werken. Het gaat daarbij om de manier waarop een kind zich ontwikkelt en niet om wat het kind moet bereiken.
Een kind kan zich pas ontwikkelen als hij/ zij zich veilig voelt.

Wij zorgen voor veiligheid door vaste en sensitieve leidsters, de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten en een veilige fysieke omgeving. Respect voor het individu is daarbij onze basishouding. Wij houden rekening met de individuele ontwikkelingsfase van ieder kind en staan open voor verschillende culturele achtergronden. De wensen van ouders worden serieus genomen en met verschillen van mening wordt professioneel omgegaan.

De BSO behoort tot de vrije tijd van kinderen. Het is geen verlengstuk van de school maar is gericht op ontspanning. Zelf kiezen staat voorop en er is geen verplicht programma. Wel gelden er een aantal regels die de kinderen duidelijkheid en veiligheid bieden.

Uitgangspunten:
Ontwikkelen  Veiligheid  Respect

Het werkplan van ons kinderdagverblijf vertaalt het pedagogische beleid en de uitgangspunten
naar praktische zaken zoals dagritme, regels en werkwijze.

Het werkplan werd gemaakt door de directie en in samenwerking met de leidsters en door
de oudercommissie wordt dit jaarlijks getoetst. Een exemplaar van het volledige
pedagogisch beleid kunt u rechtstreeks opvragen bij ons kinderdagverblijf.