Kinderdag opvang

Dagopvang is er op gericht om kinderen in de leeftijd vanaf 10 weken tot 4 jaar op een opvoedkundig verantwoorde wijze,
met warmte en persoonlijke aandacht, op te vangen in een kleinschalige en huislijke omgeving. De opvang vindt zowel in de ochtend
als de middag plaats. De kinderen krijgen een goede verzorging, eten en drinken, verschoningen, slapen, en worden spelenderwijs in hun
ontwikkeling gestimuleerd met leeftijdsgerichte activiteiten. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat kinderen zich veilig en vertrouwd
voelen en vanuit deze veilige basis de wereld om hen heen kunnen verkennen.

Verticale indeling
Zo lang Villa Kinderfun niet volledig bezet is zijn de groepen verticaal ingedeeld (d.w.z. een gemengd leeftijdsindeling 0-4 jaar).
Daarbij wordt nagestreefd elke verticale groep een leeftijd accent te geven (zoals een verticale groep met accent baby’s/dreumes, of een
verticale groep met accent dreumes/peuters). Door dit leeftijd accent lijkt de verticale groep in de praktijk veel op een groep met horizontale
indeling zoals hieronder beschreven. De groep bestaat uit maximaal 10 á 12 kinderen.

Horizontale indeling
Zodra Villa Kinderfun alle groepen in gebruik heeft kiezen we voor horizontale groepen
(bestaande uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd), om zo goed mogelijk aan te
kunnen sluiten bij het kind en de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt.
Op deze manier kan de ruimte op het kind worden afgestemd, het speelgoed,
de activiteiten en de persoonlijke kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers.
Het nadeel van de overgang naar een andere groep zullen we dan ondervangen door
een 'open deuren beleid', zodat de kinderen ook met andere groepen en andere
pedagogisch medewerkers contact hebben en zo de groep en pedagogisch medewerker
al kennen voordat de overgang daadwerkelijk plaatsvindt.

Verder is er voldoende gelegenheid voor alle kinderen om met elkaar te kunnen spelen.
Zo is er een kindvriendelijk ingerichte binnen- en buitenspeelruimte waar de kinderen
regelmatig gebruik van maken.

Een baby/dreumes groep heeft een groepsgrootte van maximaal 8 á 10 baby’s waarbij de mogelijkheid bestaat van 2 of 3 openplekken voor
incidentele plaatsingen. De dreumes/peuter groep heeft een groepsgrootte van maximaal 10 á 12 kindertjes waarbij de mogelijkheid bestaat
van 2 of 3 openplekken voor incidentele plaatsingen. Wanneer op de groep incidentele opvang plaatsvindt kan de dreumes/peuter groep
incidenteel en bij uitzondering uit maximaal 13 kinderen bestaan, mits daarbij voldaan wordt aan de toegestane beroepskracht-kind-ratio.
Bij incidentele opvang worden de kinderen ingedeeld op de groep waar nog voldoende open plek is om het kind binnen de maximale groepsgrootte te kunnen opvangen.